Go Cheat Sheet

Saturday, Nov 7, 2020 by Nelo
Golang cheat sheet, ťahák s kľúčovými slovami jazyka Go, premenné, konštanty, typy, ukazovatele, kompozitné typy, kontrolné bloky, funkcie, closure, lambda, rozhrania, súbežnosť a synchronizácia...

Na uľahčenie programovania v Go je tu malý ťahák v PDF formáte alebo v PNG formáte. Všetky príklady a o čosi viac nájdete aj nižšie na tejto stránke.

Obsah:

 1. Inštalácia, štruktúra programu, kompilácia a spustenie
 2. Premenné a konštanty, typy, ukazovatele
 3. Polia, výrezy, mapy
 4. Cykly a rozpätia
 5. Podmienky a prepínače
 6. Funkcie, uzavretia a lambdy a odloženie
 7. Metódy a rozhrania
 8. Súbežnosť a synchronizácia

Inštalácia

https://golang.org/doc/install

$ go version

späť na obsah

Štruktúra programu

package main

import "fmt"
import r "math/rand"

func main() {
  fmt.Println("Hello", r.Int())
}

späť na obsah

Kompilácia a spustenie

$ ### RUN ###
$ go run .
$ ### VET & BUILD & RUN ###
$ go vet hello.go
$ go build hello.go
$ ./hello
$ ### INSTALL & RUN ###
$ go install hello.go
$ $GOBIN/hello

späť na obsah

Premenné a konštanty

// declaration
var msg string
msg = "Hello"
// short with type inference
msg := "Hello"
// constants
const Pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459
ip, port := "127.0.0.1", "8080"
fmt.Println(ip + ":" + port)
a, b := 1, 2
a, b = b, a // swap, 2 1

späť na obsah

Typy

str := "Hello" // string
str := `Multiline
 string`
num := 3 // int
num := 3. // float64
num := 3 + 4i // complex128
var c rune = '♬' // UTF-8
num := byte('A') // byte/uint8
fmt.Printf("%T\n", i) // print
s := reflect.TypeOf(i).String()
type Weight float64 // custom
w := Weight(70) // conversion

späť na obsah

Ukazovatele

i := 42
var pi *int = &i // point to i
p := &i // point to i
*p = *p * 2 // dereferencing
s := struct{ x int }{42}
ps := &s
ps.x == (*ps).x // equivalent

späť na obsah

Polia

var a [5]int // fixed size
a[0] = 3 // assignment
a := [3]int {1,2,3}
a := [...]int {1,2,3,4,5}
a := [...]int{1, 3: 2, 3, 6: -1} // [1 0 0 2 3 0 -1]
var a [2][3]int
pa := *[32]byte{}

späť na obsah

Výrezy

var si []int // dynamic size
si := []int {1,2,3}
sb := []byte("Hello")
ss := make([]string, 3)
ss = append(ss, "d", "e")
dst := make([]string, len(ss))
copy(dst, ss)
x := ss[2:5] // elements 2,3,4
y := ss[:5] // elements < 5

späť na obsah

Mapy

m := make(map[string]int)
m["key1"] = 42
fmt.Println("map: ", m)
m := map[string]int{"foo": 1,
   "bar": 2} // initialize
v := m["key1"]
_, contains := m["key2"]
length := len(m)
delete(m, "key1")

späť na obsah

Cykly

i := 0
for i := 0; i < 3; i++ {
  fmt.Println(i) // 0, 1, 2
}
for i <= 3 {
  i = i + 1
  fmt.Println(i) // 1, 2, 3, 4
}
for {
  fmt.Println(i) // 4, 8, 16, 17, 18
  if i < 10 {
    i *= 2
    continue
  } else if i > 17 {
    break
  }
  i++
}
fmt.Println(i) // 18

späť na obsah

Rozpätia

s := []string{"a", "b", "c"}
for idx, val := range s {
  fmt.Println(idx, val) // 0 a, 1 b, 2 c
}
m := map[string]int{"a": 1, "b": 5}
for k, v := range m {
  fmt.Println(k, v) // EITHER: b 5, a 1 OR: a 1, b 5
}

späť na obsah

Podmienky

if d == "Sun" || d == "Sat" {
  /**/
} else if d == "Mon" && foo() {
  /**/
} else if _, err := f();
err != nil {
  /**/
} else {
  /**/
}

späť na obsah

Prepínače

switch day := time.Now().Weekday(); day {
case 0:
  fallthrough
case 6:
  fmt.Println("Weekend")
default:
  fmt.Println("Workday")
}

späť na obsah

Funkcie

func add(a int, b int) float64 {
	return float64(a + b)
}
func add(a int, b int) (c int) {
	c = a + b
	return
}
func tuple() (int, int) {
  return 4, 2
}
x, y := tuple()
func variadic(nums ...int) int {
  return len(nums)
}
n := variadic(1, 2, 3, 5) // 4

späť na obsah

Uzavretia a lambdy

func adder() func(int) int {
  sum := 0
  return func(x int) int {
    sum += x
    return sum
  }
}
myLambda := func() bool {
  return true
}

späť na obsah

Odloženie

file, err := os.Create("foo")
if err != nil {
  return err
}
defer func() {
  file.Close()
}()

späť na obsah

Štruktúry

type Person struct {
  name string
  age int
}
p := Person{ "Bob", 4}
p := Person{name: "Bob", age: 4}
p.age = 30

späť na obsah

Metódy

func (p Person) IsTeen() bool {
  return p.age > 12 && p.age < 20
}
func (p *Person) Aging(y int) {
  p.age = p.age + y
}
p.IsTeen()
p.Aging(1)

späť na obsah

Rozhrania

type geometry interface {
	area() float64
	perim() float64
}
func measure(g geometry) { fmt.Println(g.area(), g.perim()) }
type rect struct{ width, height float64 }
func (r rect) area() float64 { return r.width * r.height }
func (r rect) perim() float64 { return 2. * (r.width + r.height) }
r := rect{width: 2, height: 4}
measure(r)

späť na obsah

Súbežnosť

func f(c chan int) {}
c := make(chan int)
cb := make(chan int, bufferLen)
go func() {
  fmt.Println(<-c)
}()
c <- 2 // send 2 to c
x, y := <-c, <-c // recv from c
close(c) // close chan
select {
case c <- x:
  /**/
case <-quit:
  return
}

späť na obsah

Synchronizácia

var mu sync.Mutex
mu.Lock()
mu.Unlock()
var once sync.Once
once.Do(func() { })
var wg sync.WaitGroup
wg.Add(1)
wg.Done()
wg.Wait()

Ďalšie užitočné zdroje

 1. Go code - programming idioms
 2. Golang Cheat Sheets
 3. Go's Tooling Cheat Sheet
 4. Go cheatsheet
 5. Go Cheat Sheet
 6. GoLang fmt Printing Cheat Sheet
 7. Data Science In Go
 8. HTTP Status Codes (Golang) Cheat Sheet
 9. Regexp tutorial and cheat sheet

Vaše otázky, návrhy a komentáre

Verím, že vás tento návod inšpiroval a budem vďačný ak dáte spätnú väzbu a pomôže mi zamerať sa na to čo by vás zaujímalo.

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás